Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012


Warsztaty komunalne 
Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami
24-25 maja 2012 r., Zielona Góra-Nauen

24 i 25 maja 2012 r. w Zielonej Górze firma Ekorum zorganizowała warsztaty komunalne „Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami”. Warsztaty zostały połączone z wyjazdem studyjnym do Niemiec, podczas którego zwiedzano regionalny zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz punkt zbiórki odpadów w miejscowości Nauen. 

Głównym celem szkolenia było przedstawienie modelu gospodarowania odpadami, który jest efektywny środowiskowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Wytyczne dla gmin w zakresie nowej ustawy przedstawił dr inż. Zbigniew Grabowski z Politechniki Krakowskiej, zwracając uwagę na najpilniejsze działania, które powinny zostać podjęte przez polskie gminy. Dr Sławomir Chybiński z proGEO szczegółowo omówił każdy z typów instalacji zagospodarowujących odpady komunalne. Ponadto wskazał rolę jaką będą one pełnić w nowym systemie. Koszty funkcjonowania tego typu instalacji niewątpliwie będą przekładały się na bilans ekonomiczny systemu, a finalnie na opłatę śmieciową nałożoną na każdego mieszkańca. Temat wyliczenia, wprowadzenia i windykacji opłaty szeroko omówił Przemysław Orzechowski reprezentujący Związek Międzygminny OBRA. Na terenie zrzeszonych w związku gmin od wielu lat funkcjonuje opłata śmieciowa. Obecnie związek jest na etapie doprecyzowania koncepcji finansowania, w której zrzeszone gminy przekazują całość nowych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku związkowi. Przedstawiciel związku zauważył również, że dobre funkcjonowanie systemu wymaga sprawnego oprogramowania, które w sposób kompleksowy będzie koordynować wszystkie wymagane zadania gminy. Jedno z takich rozwiązań przedstawił Marcin Orylski, prezes firmy MGA Sp. z o.o., która była partnerem warsztatów. Zaprezentowany modułów oprogramowania koordynuje pracę między urzędem, mieszkańcem oraz przedsiębiorstwem komunalnym, które wygrało przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Marcin Augustyniak, dyrektor Związku Międzygminnego CZO „Selekt” skupiającego 17 gmin z obszaru wielkopolski, oprócz doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, przedstawił zapytanie jakie zostało wysłane przez związek do Ministra Środowiska. Poruszono w nim kwestię opinii prawnej wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych, wg której „mocno ograniczy rolę związków międzygminnych, ciężar wprowadzenia nowego systemu odpadowego pozostawiając na barkach gmin, a chyba nie taka idea przyświecała twórcom nowelizacji ustawy”. Niestety związek nie otrzymał jeszcze oficjalnego stanowiska w tej kwestii. Bardzo duże zainteresowanie i grad szczegółowych pytań przyniosło wystąpienie Katarzyny Skiby-Kuraszkiewicz reprezentującej Kancelarię Prawną Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. Radca podkreśliła, iż „przetarg w gminie i przygotowanie dokumentacji przetargowej to jedno z kluczowych kwestii jakie stoją przed samorządami”. Szczegółowo omówione zostały m.in. kwestie związane z zapisami w SIWZ, w tym sposobie obliczania ceny, postępowania w przypadku rażąco niskiej ceny oraz wyborze najkorzystniejszej oferty. Przedstawicielka kancelarii zaakcentowała, że „cena zawsze jest kryterium oceny ofert, choć nie musi ona stanowić kryterium o najwyższej wadze”. 

W drugim dniu warsztatów zorganizowany został wyjazd techniczny do regionalnego zakładu w Nauen w Niemczech. Na obszarze 27 ha funkcjonuje tam punkt zbiórki odpadów oraz zakład MBP (1ha). Przetworzone odpady (kaloryczność poniżej 6 MJ/kg) kierowane są na składowisko odpadów o powierzchni 7 ha. Przedstawiciele zakładu przedstawili uczestnikom wieloletnie doświadczenia w zakresie budowy systemu oraz rozwiązania technologiczne, które w widoczny sposób przyczyniły się do wysokiego poziomu świadczonych usług.

Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012 Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012 Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012 Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012
Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012 Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012 Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012 Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012
Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012 Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012 Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012 Konferencje - Niezbędne działania prawne i logistyczne w budowie systemu gospodarki odpadami, Zielona Gora-Nauen, 24-25 maja 2012
Strona 1 z 1