Bioodpady
Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych


II Ogólnoposka Konferencja 
BIOODPADY
Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych
26-27 września 2013, Szczecin-Słajsino k.Nowogardu  
 
Firma Ekorum w dniach 26-27 września 2013 roku zorganizowała drugą edycję konferencji „BIOodpady. Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych”. 
Tematem przewodnim spotkania były kwestie dot. rozbudowy części biologicznej zakładów oraz wybór odpowiedniej technologii kompostowania bioodpadów. Przedstawione zostały doświadczenia w zagospodarowaniu i zbieraniu odpadów ulegających biodegradacji. 
 
Obrady otworzył Andrzej Grabiec, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin – współorganizator konferencji. Przyznał, iż gospodarka odpadami w świetle nowych uregulowań prawnych to prawdziwe wyzwanie dla samorządów. Jednak dzięki zaangażowaniu pracowników magistratu, jak i samych mieszkańców, w Szczecinie system udało się uruchomić bez większych zakłóceń, choć wymaga on modyfikacji.  
Następnie głos zabrał Antoni Bielida, przewodniczący zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI kierującego Regionalnym Zakładem Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, który uczestnicy konferencji wizytowali w drugim dniu spotkania. Zakład przetwarza odpady komunalne 27 gmin należących do związku, a jego przepustowość jest określona na ok. 240 tys. Mg. 
 
Pierwszy referat wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, który przedstawił szanse i zagrożenia dot. rozbudowy RIPOK o moduł biologiczny wg obowiązującego prawa, z uwzględnieniem zapisów w wpgo. Podkreślił, że „plany gospodarki odpadami powinny być ogłaszane jako akty prawne powszechnie obowiązujące. To powodowałoby, że plan krajowy winien mieć formę rozporządzenia, a plan wojewódzki aktu prawa miejscowego z wszelkimi z tego wynikającymi konsekwencjami”. 
Na problematykę zbiórki odpadów biodegradowalnych zwrócił uwagę Paweł Adamczyk z Urzędu Miasta Szczecin. Obecnie na terenie regionu nie ma instalacji do zagospodarowania bioodpadów dlatego nie są one zbierane „u źródła”. „Jedynym możliwym rozwiązaniem jest zbiórka tego typu odpadów w PSZOK-ach i jest to ściśle uzależnione od dostępności tych punktów dla mieszkańców” - podkreślił Dyrektor Adamczyk. 
Wstępem do dalszych obrad było wystąpienie prof. dr hab. inż. Roberta Sidełko z Politechniki Koszalińskiej, który przedstawił zasadnicze kwestie biologicznego przetwarzania bioodpadów w warunkach tlenowych. Przybliżył tematy dot. wsadu, czasu trwania procesu i końcowego efektu – stabilizatu. 
Praktyczne aspekty powyższych kwestii zaprezentowała dr inż. Jolanta Kamińska-Borak. Od marca 2013 roku biostabilizacja odpadów w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie jest z powodzeniem prowadzona w systemie kompostowania NOVA-KOMP firmy AK NOVA. 
Szczegóły technologiczne tego procesu przedstawił Adam Szypryt z AK NOVA. Podkreślił, że instalacja w Słajsinie jest przykładem pierwszego polskiego systemu stabilizacji tlenowej w procesie zamkniętym. Opracowanie tego systemu było możliwe dzięki współpracy z jednostkami naukowymi, jak i wieloletnim doświadczeniom AK NOVA. To pomogło dostosować system do polskiej specyfiki - rodzaju stabilizowanej frakcji oraz warunków klimatycznych. 
W Słajsinie z powodzeniem działa także największa, produkowana seryjnie przerzucarka firmy BACKHUS. O jej zaletach, jak i innych urządzeń, mówił podczas obrad Mirosław Kowalski. Działanie sprzętu BACKHUS w terenie uczestnicy konferencji mieli okazję sprawdzić drugiego dnia obrad podczas wizytacji zakładu - obserwowali sprawne przerzucanie jednej z pryzm. 
Porównanie technologii kompostowania tlenowego i fermentacji beztlenowej, pod względem kosztów i korzyści, przedstawił Andrzej Krzysków z proGEO. Swoje spostrzeżenia przedstawił na podstawie realizacji krajowych oraz europejskich. Przyznał, że z wielką ciekawością czeka na efekty rozbudowy RIPOK o moduły fermentacji beztlenowej, które prowadzone są obecnie w kraju. 
Jedną z takich instalacji już w 2015 roku będzie posiadał ZGO w Jarocinie, który ogłosił przetarg na jego budowę. Dyrektor Anna Pieńkowska przedstawiła szczegółowo koncepcję tego zakładu z fermentatorem, który ma zagospodarowywać rocznie min. 60 000 Mg odpadów z 18 gmin. 
Program konferencji został wzbogacony o przykłady rozbudowy RIPOK o moduły tlenowe, które obecnie są realizowane w Polsce. O szansach i zagrożeniach rozbudowy RIPOK o taki właśnie element opowiadał Bartosz Wydra. Podkreślił, że przy obecnych możliwościach finansowych zakład zwraca szczególną uwagę na efektywność i ekonomikę planowej inwestycji. 
Barbara Kozłowska z toruńskiego MPO przedstawiła plany rozbudowy ZUOK. Wprawdzie zakład został wybudowany w 2009 roku, ale na skutek ostatnich zmiany prawnych wymagana rozbudowy MBP o dodatkowe możliwości biostabilizacji. 
Obszernie o zaletach kompostowania i stabilizacji tlenowej odpadów organicznych w systemie GORE® Cover mówiła Agnieszka Spodzieja z EQUIPO. Koncepcja tej technologii została zrealizowana m.in. przez MPO Warszawa. Jak przekonywała dyrektor Spodzieja system GORE® Cover charakteryzuje się prostotą oraz znaczną efektywnością. 
Kompostowanie osadów ściekowych oraz odpadów organicznych prowadzi spółka wodno-ściekowa GWDA z Piły. O procesie tlenowym i beztlenowym w RIPOK szeroko opowiedziała Monika Wojcieszak, wskazując na możliwości wykorzystania produktów procesu. Spółka z powodzeniem uzyskała certyfikat na kompost oraz prowadzi produkcję i sprzedaż trawy w rolkach. 
Uzyskanie certyfikacji omówił dr Piotr Ochal z IUNG w Puławach. Przedstawił kryteria oceny, drogę formalną certyfikacji oraz proces wprowadzenia produktów do obrotu. 
Ten proces z sukcesem przeszedł Jacek Politycki z ZZO Poznań, który podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami. Uzyskanie certyfikowanego kompostu zajęło 8 miesięcy i kosztowało ok. 11 tys. zł. Politycki zwrócił uwagę, by już na etapie planowania certyfikacji określić jego dalsze wykorzystanie i kierunki dystrybucji, co przyczyni się do wzrostu zysków zakładu. 
Spore poruszenie wśród uczestników wywołało wystąpienie dr inż. Pawła Szyszkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dot. sprawozdawczości gmin. Dr Szyszkowski wskazał znaczne rozbieżności między wzorem a rzeczywistymi poziomami ograniczenia masy bioodpadów kierowanych do składowania. Problem rodzi się w momencie zestawienia składowych wzoru do obliczenia limitu. Przedstawione symulacje dla gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich wskazują jednoznacznie, że tylko ta ostatnia grupa gmin ma szansę na uzyskanie wymaganych poziomów. 
 
Pierwszy dzień obrad został zakończony sporą dawką pozytywnych emocji. Podczas kolacji firma Ekorum zorganizowała wyścigi gokartów. Uczestnicy konferencji mogli poczuć się jak Robert Kubica za młodych lat. W finałowym wyścigu wyłonieni zostali najlepsi kierowcy, którzy otrzymali pamiątkowe medale, ale przede wszystkim uznanie wszystkich uczestników zabawy. 
 
 
 
 
 Współorganizator        Współpraca               
miasto_szczecin.jpg
 

logo_rxxi.jpg

  
Konferencja dofinansowana z środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
20_lecie_wfos_szczecin_sm.png
 
               
Partner strategiczny 
logo_novakomp_a2.jpg
aknova_logo_technologie_01.png
 Partner główny


      Partner
logo_equipo.jpg  
 
 
 
 
Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych
Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych
Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych Konferencje - Bioodpady<br> Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych
Strona 1 z 1