Kontrole i kary w gospodarce odpadami


Warsztaty komunalne
Kontrole i kary w gospodarce odpadami

29 października 2013 Poznań

29 października 2013 roku w Poznaniu, po raz pierwszy odbyło się spotkanie „Kontrole i kary w gospodarce odpadami”, które zostało zorganizowane przez firmę EKORUM w ramach Warsztatów Komunalnych. Spotkanie gromadziło przedstawicieli jednostek samorządowych oraz zarządzających instalacjami gospodarki odpadami jak i firm odbierających odpady z całego kraju. Podczas obrad, zaproszeni prelegenci przedstawili tematy dot. kontroli i możliwych sankcji poszczególnych organów w zakresie gospodarki odpadami.  Przedstawione zostały problemy oraz rozwiązania m. in. dla przypadków niewywiązywania się firmy z założeń przetargu, nieuzyskania przez gminę wymaganych poziomów odzysku oraz nieuzyskania przez instalację, dofinasowanej ze środków unijnych, efektu ekologicznego. Obrady rozpoczęła Izabela Kurek z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, która omówiła przedmioty kontroli w odniesieniu do gmin oraz podmiotów prowadzących RIPOK. 

Podczas kontroli, jakie zostały przeprowadzone przez WIOŚ w Poznaniu, zostały przedstawione najważniejsze i najczęściej popełnianie błędy i niedociągnięcia w zakresie gospodarki odpadami. W Wielkopolsce na jedną gminę została nałożona kara pieniężna za niezorganizowanie przetargu na odbiór i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto zostały nałożona liczne kary pieniężne na prowadzących instalacje przetwarzania odpadów za przetwarzanie odpadów niezgodnie z posiadanymi decyzjami. Małgorzata Krucka-Adamkiewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego omówiła uprawnienia urzędu w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zamykanie instalacji zastępczych oraz składowisk jak i ewentualne możliwości zmiany w WPGO.   

Dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów cieszyło się wystąpienie Katarzyny Skiby-Kuraszkiewicz z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. z Wrocławia. Szczegółowo omówione zostały kwestie dotyczące firm odbierających i/lub zagospodarowujących odpady w zakresie niewywiązywania się z zapisów umowy na odbiór  i/lub zagospodarowanie odpadów oraz konsekwencje, jakie niesie niewypłacalność firmy odbierającej z powodu zaoferowania zbyt niskiej ceny w przetargu. Osobne wystąpienie dotyczyło uzyskania efektu ekologicznego i trwałości projektu RIPOK przy niewystarczającym strumieniu odpadów lub przegrany przetarg na odbiór i/lub zagospodarowanie odpadów. Ponadto podczas wystąpienia poruszona została kwestia odwołań do KIO związanych z przetargami w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w gospodarce odpadami.   Zawiłe kwestie rozliczania poziomów odzysku surowców wtórnych oraz odpadów budowalnych i rozbiórkowych przez gminy oraz firmy odbierające przedstawił dr inż. Paweł Szyszkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przeanalizował warianty sprawozdań dla gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich, wskazując na optymalne zapisy, które pozwolą na uzyskanie odpowiednich poziomów a przez to uchronią przed karami za niewywiązywanie się z ustawowego obowiązku.             

Konferencje - Kontrole i kary w gospodarce odpadami Konferencje - Kontrole i kary w gospodarce odpadami Konferencje - Kontrole i kary w gospodarce odpadami Konferencje - Kontrole i kary w gospodarce odpadami
Strona 1 z 1