Podatek śmieciowy


WARSZTATY KOMUNALNE
Podatek śmieciowy w praktyce 
30 października 2013
Poznań
 
W ramach Warsztatów Komunalnych organizowanych przez EKORUM odbyła się kolejna edycja spotkania Podatek śmieciowy w praktyce. 30 października 2013 roku w Poznaniu zebrali się przedstawiciele gmin, którym przedstawiona została aktualna problematyka związana z funkcjonowaniem opłaty śmieciowej tj. m.in.: windykacja i egzekucja opłaty wnoszonej przez mieszkańców, kwestia spółdzielni, deklaracji oraz planowanych zmian w „ustawie śmieciowej” i ich wpływu na opłatę. Obrady rozpoczęła Zofia Ligocka z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która szczegółowo omówiła kwestie związane z opłatą śmieciową w gminie. Na podstawie przeprowadzonych kontroli w gminach omówione zostały kwestie, które budziły największe zainteresowanie uczestników tj. zmiana wysokości stawki i jej uzasadnienie oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty. Ponadto poruszone zostały kwestie finansowania systemu gospodarki odpadami wraz z przeksięgowaniem nadpłat na okres późniejszy w przypadku niedoszacowania stawki. 

Dużym zainteresowaniem uczestników scieszyło się wystąpienie Hanny Kmieciak Urzędu Miejskiego w Kórniku. W sposób bardzo praktyczny, oparty na doświadczeniach, omówiła zagadnienie opłaty śmieciowej, deklaracji i weryfikacji poprzez pobór opłat, postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne. Temat rozszerzył Krzysztof Choromański z KOBIKO Sp. z o.o., przedstawiając rozwiązania względem  niskiej ściągalności opłaty śmieciowej oraz jej skutecznej egzekucji i windykacji. Kwestię problemów i rozwiązań w realizacji postanowień ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawił dr Przemysław Gonera - Dyrektor Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Ze względu na liczne odwołania i sprawy w KIO, gminy w GOAP mają znaczne opóźnienia w przetargach na odbiór odpadów. Dodatkowo dialog ze spółdzielniami w zakresie deklaracji również jest wymagający, ale jak zapewnił dr Przemysław Gonera „jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie i postaramy się by wprowadzanie systemu było jak najmniej uciążliwe dla blisko 750 tys. mieszkańców naszego związku”.   

Kwestie sprawozdawczości i rozliczenia poziomów odpadów biodegradowalnych przez gminy oraz firmy odbierające przedstawił dr Sławomir Chybiński proGEO Sp. z o.o. Obliczenie elementów składowych wzoru, jak np. masa odpadów stwarza duży problem. Może to skutkować nieosiągnięciem wymaganych limitów i w konsekwencji karami. Szczególnie dotyczyć to może gmin wiejskich, gdzie poziom zbiórki odpadów biodegradowalnych jest bardzo niski.   Przepływ opłaty śmieciowej pomiędzy gminą/związkiem a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w praktyce przedstawił Daniel Tylak ze Związku Komunalnego „Czyste Miasto Czysta Gmina”.  W swoim wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę na to, iż gmina, na której terenie zlokalizowana została instalacja zagospodarowania odpadów komunalnych (składowisko) staje się mimo woli beneficjentem wtórnego podziału opłaty środowiskowej w wielu przypadkach bez logicznego uzasadnienia.  
 
 
Warsztaty dofinansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  logo_wfosigw_w_poznaniu.jpg 
Konferencje - Podatek śmieciowy Konferencje - Podatek śmieciowy Konferencje - Podatek śmieciowy Konferencje - Podatek śmieciowy
Strona 1 z 1